Anasayfa / DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ

AKKUŞ KÖYLERİ

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I

Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin Adı: Madde 1 -Derneğin adı “Akkuş Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir.

Derneğin Merkezi: Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara’dır. Dernek 3. Madde de belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için şubeler açabilir.

BÖLÜM II

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

Derneğin amacı: Madde 3 – Ordu ili Akkuş Köyleri nüfusuna kayıtlı, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Akkuş Köylülerinin birliğini sağlamak; dar gelirli ve kimsesizlere maddi ve manevi destek sağlamak.

 1. Dernek üyelerini Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Ahlaki vs. konularda aydınlatmak amacıyla geziler düzenlemek, sportif konularda gençleri yetiştirici çalışmalar yapmak, kültürel çalışmalar konularında, özel yetenekleri olanlara imkanlar tanınması, üyelerin okuyan çocuklarına yönelik kitap takas kampanyası düzenlenmesi, dernek adına folklor ekibinin kurulması, tanınma açısından reklam çalışmalarının yapılması ile derneğe gelir getirici düzenlemeler yapmak ve yapılan tüm çalışmaların üyelere duyurulmasını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından haftanın bir günü en az iki saat olmak üzere dernek merkezinde toplantı düzenlemek. Dernek üyelerinin ve yakınlarının, yurt içi seyahatlerinde veya eşyalarının nakillerinde, her türlü taşımacılık işi yapan firmalarla anlaşma yapmak, bu anlaşmaları rekabet ve Türk Ticaret kanunlarına aykırı olmamak üzere uygulamak.
 2. Akkuş Köyleri öğrencilerinin burs ve yurt sağlanması için çalışmalar yapar. Dernek üyelerinin köylerine camii okul cenaze yardımı yapar.
 3. Üyelerinin yiyecek, giyecek, yakacak vs. zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için Yardımlaşma Sandığı kurabilir.
 4. Akkuş Belediyesi ile işbirliği yaparak, Köylerimizin güzelleşmesi ve kalkınması için girişimlerde bulunur. İmkanlar ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışır.
 5. Üyelerimizin ve yakınlarının istirahat ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için LOKAL açılabilir. Dernek lokalinde üyelerin, yakınlarının veya derneğe maddi ve manevi katkıda bulunan kişi ve kuruluşların talebi halinde, sünnet, nişan, açık oturum, panel, tartışma, bilimsel toplantı, davet gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi
 6. DERNEK ŞUBELERİNİN KURULMASI:

ŞUBENİN AMACI: Dernek ana tüzüğünün 3. Maddesinde belirtilen amaç ve hükümler çerçevesinde hizmetler sunmak ve derneği temsil etmek.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN KURULMASI: Madde 3- Şubeler Genel Kurul Kararı ile açılır. Genel Kurul Kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir. Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucuların ad ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ya da sanatlarını, ikametgâhlarını, uyruklarını, Şube merkezi ile adresini, Şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.

HUKUKSAL DURUM: Şube Yasalar ve dernek ana tüzüğü hükümleri gereğince derneğe bağlı, Hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda yönetim organlarının kararları ile özerk çalışmada bulunmakla görevli; dernek ilişkileri ve karar yetkileri dernek ile şube ilişkileri başlığı altında belirtilen hükümler uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu iç organdır.

DERNEK İLE ŞUBE İLİŞKİLERİ: Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda derneğin karar ve denetimine bağlıdır.

Dernek Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara dernek ana tüzüğü ve Şube Yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının önceki kararlarında direnmeleri üzerine kesin kararı almaya Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek denetçileri, Dernek Genel Kurul kararı ile görevden alınabilirler ve yerlerine seçim yapılabilir. Seçilenler görevden alınanların görev sürelerini tamamlarlar.

DERNEK ŞUBE AÇMA İZNİ: Madde 3- Dernek Şubesini açma ve kapatma yetkisini Dernek Genel Kurulu verir.

DERNEK SUBE ORGANLARI:

 1. ŞUBE GENEL KURULU
 2. ŞUBE YÖNETİM KURULU
 3. ŞUBE DENETÇİLER KURULU
 4. ŞUBE ONUR KURULU
 5. ŞUBE BİLİM ARAŞTIRMA KURULU

SUBE ORGANLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile üç yılda bir olağan olarak Kasım ayında toplanır.
 2. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.
 3. Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulunca Seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 4. Şube Onur Kurulu: Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 5. Şube Bilim Araştırma Kurulu: Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek oluşur.
 6. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18.maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
 7. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19-20-21. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
 8. Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 22. maddesindeki hükümler uygulanır.
 9. Şubeler dernek genel kurullarında Şube Asıl Yönetim Kurulu aracılığı ile temsil edilirler.
 10. Bu Ana Tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler dernek yönetim kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliğimde gösterilir.

EKSİK HÜKÜMLER: Şube açılmasına ilişkin yukarıda belirtilen maddeler dışında veya eksik olan hükümler) dernek ana tüzüğündeki hükümler ile dernek şubelerinin kurulması hakkındaki hükümleri kullanılır.

BÖLÜM III

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGÂHLARI VE TABİİYETLERİ

Dernek Kurucuları

Madde 4 – Kurucu Üyeleri:

Adı soyadı ve meslek, sanat, ikametgâhı, tabiiyeti

Hikmet ŞAHİN İşçi (hizmetli) Başçavuş Sok. no: 158/8 K. Esat/Ankara T.C.

Duran GÜNEŞ İşçi (Matbaacı) Bağlar Cad. 39/A Seyran bağları/Ankara T.C.

Hasan SEVİNDİK İşçi (Büro Pe.) Başçavuş Sok. No: 107/K K. Esat /Ankara T.C.

Yüksel GÜNEŞ Memur (Bekçi) M. Esat Bozdurt Cad. 118/2 İncesu/Ankara T.C.

SALİH GÜMÜŞOĞLU İşçi (şoför) Bağlar Cad. 155 K. Esat/Ankara T.C.

Bekir DEMİRCİ İşçi (Kaloriferci) Başçavuş S. 103 Seyran bağları/Ankara T.C.

Selahattin GÜNEŞ Memur Aküyüz S. 17 K. Esat/Ankara T.C.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYE OLMA HAKKI : Madde 5 – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş ve derneğimize üye olmak isteyenlerden 25.01.1998 tarihinden sonra Ordu/Ak kuş nüfusuna kayıtlı olma koşulu aranması ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili Maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunun müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA: Madde 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Madde 7- Dernek üyesi iken, kamu kurum veya kuruluşundan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanlar, derneklere üye olma hakkını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakları vardır.

ÜYELERİN HAKLARI: Madde 8 – Dernek üyeleri eşit haklara sahihtir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır,üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Ancak (1) bir yıllık aidat borcu olan ve Genel Kurullar ile Olağan Üstü Genel Kurullara 6 ay kala üye olanların, izinli üyelerin Genel Kurul Toplantısında oy kullanma hakkı bulunmayacağı gibi seçilme hakkı da olmayacağı ve bu tür hükümlerin herhangi bir ayrım yapılmadan tüm üyeler için uygulandığından üyelik haklarının eşitliği ilkesine aykırı düşmemektedir.

BÖLÜM V

DERNEĞİN ORGANLARI: Madde 9 – Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ SEKLİ: Madde 10 – Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI : Madde 11 – Genel Kurul üç yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ: Madde 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YERİ: Madde 13 – Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılanmaz.

TOPLANTI YETER SAYISI: Madde 14 – Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı, toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ: Madde 15 – Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

14. maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: Madde 16 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ,

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 17 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylaması,
 7. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ: Madde 18- Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU: Madde 19- Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılmasın da sıra takibi zorunludur.

ASİL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

 • BAŞKAN
 • BAŞKAN YARDIMCISI
 • SEKRETER
 • MUHASİP ÜYE
 • HALKLA İLİŞKİLER YÖNETMENİ
 • SOSYAL ÇALIŞMALAR YÖNETMENİ
 • RAPORTÖR

YÖNETİM KURULU AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI YERİNE GETİRİR;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 4. Genel kurulun yetkisi ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil, hisse senedi satın almak.
 5. Kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirme,
 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek denetim kuruluna sunmak,
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 9. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
 10. Derneğin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve 3. Maddenin (a) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak haftanın bir günü en az iki (2) saat olmak üzere toplantı düzenlemek.

İC YÖNETMELİK: Madde 20 – Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.

Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkanını, yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasında belirler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI: Madde 21 – Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU: Madde 22 -Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,

Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kurulunun ve her yıl genel kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Madde 23 – Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

BÖLÜM VI

YILLIK AİDAT MİKTARI: Madde 24- Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 24.00 (Yirmidört) TL.dir. Giriş aidatı bir yıllık aidat bedeli kadardır. Bu miktarı artırmaya Genel Kurul yetkilidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ: Madde 25 – Derneğe gelir kaynakları

Üye aidatı

Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

Bağış ve yardımlar

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi yardım alabilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER: Madde 26 – Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTER VE KAYITLAR: Madde 27 – Dernek Kanun ve Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterler noter veya dernekler birimlerine onaylattırılır.

GELİR VE GİDERLERDE USUL: Madde 28 -Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Bankalar aracılığı ile de tahsil edilebilir. Bu durumda düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgeleri kanuna ve yönetmeliğe uygun olarak yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tespit edilir. Yetki belgeleri kişi başına üçer nüsha olarak düzenlenerek yönetim kurulu başkanınca onaylanıp, bir nüshası dernekler birimine verilir.

Dernek Yönetim Kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait dernek beyannamelerini, mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Dernek adına gazete ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başka yardım toplamak yasaktır.

DERNEĞİN HARCAMALARI: Madde 29 – Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek borçlar kanununa göre genel kurul kararı ile borçlanabilir.

 

BÖLÜM VII

DERNEĞİN İC DENETİM ŞEKİLLERİ:

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ: Madde 30 – Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Dernek Tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımca olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

BÖLÜM VIII

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 31 – Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur.

 

BÖLÜM IX

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE SEKLİ:

DERNEĞİN FESHİ: Madde 32 – Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih karar ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, Ordu İli Akkuş Kaymakamlığına genel kurul kararı ile verilir.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ: Madde 33 – Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu kanunda bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK: Madde 34- Derneğin amaçlan ve çalışma konuları doğrultusunda büyük çaba ve yararlılığı bulunanlar ile yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler sunmuş ve önemli görevlerde bulunanlara, değerli çalışmaları olanlara tanınan üyelik türü olup, bu üyelik Yönetim Kurulu yada Genel Kurul kararı ile belirgin ve seçkin kişilere verilebilir.

ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK HAKLARI:

Oy, seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır. Dernek aidatını ödemesi kendi isteğine bağlıdır.

Genel Kurul toplantılarına katılma ve söz alma hakları olmakla birlikte Genel Kurul üyeliği listesinde gösterilmeyeceklerdir.

Üyelik derneğin toplam üye sayısının % 5 ‘ini geçmeyecektir.

 

BÖLÜM X

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.